Vu Thang MTDTGPMNVN

Ủy ban trung ương mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Vu Thang MTDTGPMNVN

Post by 9PN » Sat 18 Apr, 2009 3:36 pm

Mạn phép tham gia với Bác NH : chữ ký của Bà Nguyễn Thị Bình


Image

Post Reply

Return to “Tiền Giấy UBTW MTDTGPMNVN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest