Coin CẦu Lông..

Tiền Kim Loại VNDCCH, VNCH và VN Thống Nhất
Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Coin CẦu Lông..

Post by nt » Wed 20 Dec, 2017 6:43 pm

Môt coin của Viêtnam mà từ trước bà con trong xóm thường nói là chỉ thấy bóng chứ chưa thấy hình...??
Nay bắt nó hiện hình cho bà con ngắm chơi... :lol:
Silver coin môn cầu lông (Squash player-Badmington player)....kỷ niệm thế vận Athens 2004.
Không phát hành..?? Theo Daniel's catalog số lượng đúc chỉ co 10000 coins..mà sao khan hiếm thế..?? Rarity # 2
IMG_20171220_0001.jpg
IMG_20171220_0002.jpg
:lol: :roll:

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests