Tiền US số serial 8888xxxx nhiều mệnh giá.

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền US số serial 8888xxxx nhiều mệnh giá.

Post by 9PN » Sat 24 Jan, 2015 7:20 pm

Bắt đầu in tiền có số serial 8888xxxx của BEP (Bureau of Engraving & Printing)ở Mỹ thì những tờ tiền may mắn được in trước và trong cùng thời gian của những tờ có hình 12 con Giáp.

Tờ đầu tiên là "Lucky Money" và tờ cuối cùng là $100 in năm 2014. Mỗi tờ BEP in hình và giới thiệu khác nhau.

$1 Fortune Note
$1 Prosperity Forever Note
1d.jpg
1c.jpg
1b.jpg
1a.jpg

$1, $2 & $5 Lucky Money 8.8.8 Set - 2006, 2003A, 2003

125b.jpg
125a.jpg

$2 Double Lucky Money Set - 2003A

Double2e.jpg
Double2d.jpg
Double2b.jpg
Double2a.jpg
$5 8888 Prosperity Sheets - 1995
5uncut8888_edited.JPG
$10 Lucky Lion - 2003
10b.jpg
10a.jpg

$20 Lucky Money Note - 2004

20b.jpg
20a.jpg
$50 Dragon Boat - 2004
50b.jpg
50a.jpg

$100 Dragon Phoenix - 2014

100b.jpg
100a.jpg

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests