Tiền Việt Nam : Giấy bạc tài chính 1946 - 1951 ( Phần 1 )

Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Tiền Việt Nam : Giấy bạc tài chính 1946 - 1951 ( P

Post by Ngọc Hải » Sat 04 Nov, 2006 5:07 am

Giấy mười đồng

Đặc biệt là 3 tờ liền Serial YG 065 - YG 066 - YG 067 mà hình in chìm lại khác nhau .

Image

Image

Hình in chìm thứ tự của 3 tờ trên :

Image Image Image
Last edited by Ngọc Hải on Wed 11 Apr, 2007 8:36 am, edited 2 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 08 Nov, 2006 1:36 am

Tín phiếu Trung Bộ
Năm mươi đồng :


Image
Image


Image
Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sat 11 Nov, 2006 3:13 am

Tín phiếu Trung Bộ 1951 - Năm mươi đồng
3 tờ này in 3 lần khác nhau nên màu không đồng nhất


Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 14 Nov, 2006 10:53 am

Tín phiếu Trung Bộ - Một Trăm đồng
Hai loại giấy khác nhau. Khuôn in khác nhauImage

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Mon 20 Nov, 2006 1:43 am

Tín phiếu một trăm đồng :
Hai loại giấy khác nhau, có hình in chìm và không có hình in chìm


Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Mon 25 Dec, 2006 10:53 am

Uỷ BKCHC Nam Bộ

Năm mươi xu in thử 1 mặt giấy :


Image

Image

Hai mươi đồng :

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 26 Dec, 2006 10:32 am

Hai mươi đồng :

Chỉ lưu hành các tỉnh :
CẦN THƠ - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG - LONG CHÂU HÀ

Image

Image

Giấy một trăm đồng :

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 31 Jan, 2007 7:55 am

20 đồng. Chỉ lưu hành trong 2 tỉnh
VĨNH TRÀ - BẾN TRE


Image

Image

1 đồng . Chỉ lưu hành trong tỉnh BẠC LIÊU

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 31 Jan, 2007 11:39 am

5 đồng . Chỉ lưu hành trong tỉnh CẦN THƠ

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 02 Feb, 2007 7:41 am

5 đồng . Chỉ lưu hành trong tỉnh MỸ THO :

Image

Image

5 đồng . Chỉ lưu hành trong tỉnh LONG - CHÂU - SA :

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 20 Mar, 2007 7:28 am

Năm mươi đồng in ở Nam Bộ


Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 21 Mar, 2007 10:15 am

Một Trăm đồng :

Image


Image

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests