Đông Dương: Tiền Giấy từ năm 1891 - 1920

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Đông Dương: Tiền Giấy từ năm 1891 - 1920

Post by 9PN » Sun 03 Sep, 2006 7:27 pm

Pick 2, One Dollar/Une Piastre, SAIGON, ngày 3 tháng 8 năm 1891. ND 1892-1899 có chử "Décrets du 21 Janvier 1875 et du 20 Fevrier 1888

Image
Image

Bổ Túc ngày 1/4/2007
Hình Chìm và 1 tờ hình chìm nhưng dùng COLOR Inverted:


Image
Image

Sài Gòn: 1 Piastre, Le Directeur

Image
Image

Sài Gòn: 1 Piastre, L'Admir-Directeur

Image
Image

Hải Phòng: 1 Piastre, L'Admir-Directeur

Image
Image


.
Last edited by 9PN on Sat 13 Sep, 2008 4:18 am, edited 7 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 31 Jan, 2007 6:18 am

Pick 35, Cinq Piastres, SAIGON, ngày 6 tháng 3 năm 1907

Image

Image

Bổ Túc ngày 1/4/2007
Hình Chìm và 1 tờ hình chìm nhưng dùng COLOR Inverted:


Image
Image


.
Last edited by 9PN on Mon 10 Nov, 2008 3:31 am, edited 3 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 31 Jan, 2007 6:19 am

20 Piastres, Sài Gòn, ngày 5 tháng 6, 1905

Image
Image

100 Piastres, Sài Gòn, ngày 18 tháng 8, 1903

Image
Image

100 Piastres, Sài Gòn, ngày 18 tháng 3, 1907

Image
Image

.
Last edited by 9PN on Mon 02 Mar, 2009 12:05 am, edited 2 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 31 Jan, 2007 6:20 am

1) HAI PHONG:
1A) Năm 1909-1911
- Có chử "Décrets, chử "Le Caissier - chử ký tay.."...". Như vậy có 3 chử ký. Trong đó có 1 chử ký tay.
- Chử "Un Administrateur và Le director - 1909, Hai Phong. Tờ hiếm...
- Chử "Un Administrateur và L'Administrateur- 1910-1915, Hai Phong
1B) Năm 1920-1925
- Không có chử "Décrets hay chử ký tay..". Chỉ có 2 chử ký.
- Phát hành ngày 27 tháng 5 năm 1920 - Hai Phong. Màu xanh

2 tờ này phát hành:
- Ngày 24/11/1915
- Ngày 27/5/1920


Image
Image

2) SAI GON:
2A) Năm 1911-1915
- Có chử "Décrets, chử "Le Caissier - chử ký tay.."...". Như vậy có 3 chử ký. Trong đó có 1 chử ký tay.
- Phát hành ngày 2/1/1909 - 29/10/1915 - Sai Gon. Màu tím
- Chử "Un Administrateur và Le director - 1909
- Chử "Un Administrateur và L'Administrateur- 1910-1915

2 tờ này phát hành:
- Ngày 2/10/1915
- Ngày 25/10/1916


Image

2B) Năm 1920
- Không có chử "Décrets, chử "Le Caissier - chử ký tay.". Chỉ có 2 chử ký.
- Phát hành ngày 2/1/1920 - 13/3/1920 - Sai Gon. Màu tím

2 tờ này phát hành:
- Ngày 30/1/1920
- Ngày 10/3/1920


Image

Image


.
Last edited by 9PN on Wed 31 Jan, 2007 7:41 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 31 Jan, 2007 6:23 am

1)Tờ 20 Piastres có 3 chử ký:
HẢI PHÒNG
: Ngày 5 tháng 4 năm 1917
SÀI GÒN: Ngày 10 tháng 5 năm 1917

ImageImage

Image
Image

Image
Image

2) Tờ 20 Piastres có 2 chử ký:
SÀI GÒN
: Ngày 1 tháng 8 năm 1920

Image

Image


.
Last edited by 9PN on Wed 31 Jan, 2007 7:40 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 31 Jan, 2007 7:39 am

100 Piastres: Hải Phòng, Ngày 9 tháng 4, 1919

Image
Image

100 Piastres: Sài Gòn, Ngày 6 tháng 1, 1920

Image
Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 02 Apr, 2007 5:14 am

Tờ 1 Piastre tiền GIẢ:

Image
Image

Hình chìm trên tiền GIẢ:

Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 14 Apr, 2007 5:44 am

Một tờ tiền giả 1 PIASTRE có dấu "HAIPHONG"...

Image
Image

Đặc biệt là chưa đóng số sê ri và LOT....như vậy thì gọi là gì.. :?: :?: ngoại trừ "GIẢ".... :lol: :o :lol: :D :lol: :o :lol: :D


.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 25 Apr, 2007 5:55 am

Dọn nhà xuống đây để nâng cấp tờ P# 45a mới tìm được và để thêm hình chìm.
Hình chìm có chử "BFK", không biết nghĩa gì ???


Pick 43, năm 1919

ImageImage
>>>>>>>>>>>>>>>>> Image <<<<<<<<<<<<<<<<<

Pick 44, năm 1919

ImageImage
>>>>>>>>>>>>>>>>> Image <<<<<<<<<<<<<<<<<

Pick 45a, năm 1919
(Nâng cấp ngày 24/4/2007... :lol: :lol: :lol: )

ImageImage
>>>>>>>>>>>>>>>>> Image <<<<<<<<<<<<<<<<<

Pick 45b, năm 1919

ImageImage
>>>>>>>>>>>>>>>>> Image <<<<<<<<<<<<<<<<<


Pick 46, năm 1919

ImageImage
>>>>>>>>>>>>>>>>> Image <<<<<<<<<<<<<<<<<

Pick 47s, năm 1919
(Hình như loại có chử "Năm Cắt" chỉ xuất hiện cho SPECIMEN.. :?: :?: :?: )

ImageImage
>>>>>>>>>>>>>>>>> Image <<<<<<<<<<<<<<<<<


.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests