Sắc lệnh 16.7.1946

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
thycm2002
Posts: 86
Joined: Mon 23 Oct, 2006 3:56 am
Location: Cà Mau

Sắc lệnh 16.7.1946

Post by thycm2002 » Tue 30 Jan, 2007 4:44 am

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnhphúc
Số: 122 ----- o0o -----
Hà Nội, Ngày 16 tháng 07 năm 1946


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 122 NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Do đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Hành chính, kiêm Uỷ trưởng Tài chính Nam bộ, được Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng ý;

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:
Điều thứ nhất:
Nay cho phép Uỷ ban Hành chính Nam bộ phát hành, tại Nam bộ, một công trái để lấy tiền dùng trong Nam bộ.

Điều thứ hai:
Số tiền vay nhiều nhất là năm triệu đồng bạc (5.000.000), phát hành dần làm năm (5) kỳ, mỗi kỳ một triệu (1.000.000).
Mỗi kỳ phát hành, Uỷ ban hành chính Nam bộ phải ra nghị định ấn định liêu kiên và chi tiết phát hành, sau khi thoả hiệp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Điều thứ ba:
Lãi một trăm bạc, một năm, không được quá năm phần (5%) không kể các khoản chi phí về việc phát hành.

Điều thứ tư:
Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Nam bộ chiểu Sắc lệnh thi hành.
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Huỳnh Thúc Kháng

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests