Tiền cổ Đại Việt

Post Reply
User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền cổ Đại Việt

Post by duongdoh » Thu 06 Dec, 2012 5:49 am

<đang up hình, thông số và nội dung>
01. Tiền cổ triều Đinh

001. Thái Bình Hưng Bảo - mặt sau chữ Đinh trên lỗ vuông
Image
Image

002. Thái Bình Hưng Bảo - mặt sau chữ Đinh dưới lỗ vuông
Image
Image
Image

003. Thái Bình Hưng Bảo - mặt sau không chữ
Image
Image

004. Thái Bình Hưng Bảo - chữ Hưng và Bảo đổi chỗ, chữ Bảo xoay ngược, mặt sau chữ Đinh nằm ngang lỗ vuông
Image

005. Thái Bình Hưng Bảo - mặt sau chữ Đinh xoay ngược dưới lỗ vuông
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Sat 05 Jul, 2014 5:00 am

02. Tiền cổ triều tiền Lê

001. Thiên Phúc Trấn Bảo, mặt sau chữ Lê nhỏ
Image
Image
Image

002. Thiên Phúc Trấn Bảo, mặt sau chữ Lê to
Image
Image

003. Thiên Phúc Trấn Bảo, mặt sau chữ Lê giản thể
Image
Image
004. Thiên Phúc Trấn Bảo, mặt sau không chữ
Image
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “duongdoh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests