Bác K-SG, tách ra phần Tiền đẹp hay copi ?

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Bác K-SG, tách ra phần Tiền đẹp hay copi ?

Post by 9PN » Tue 04 Jan, 2011 3:35 am


Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests