Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, số block giống nhau nhưng khác đặc điể

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, số block

Post by vominhcuong » Wed 09 Dec, 2009 10:57 am

Một cách sưu tầm về số block : Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, số block giống nhau nhưng khác đặc điểm vị trí
Có thể giải thích như sau :
1/ Tiền mẫu block AA và tiền lưu hành block AA (có thể tìm cho block khác)
2/ Tiền số lớn và Tiền số nhỏ cùng số block (tờ 50 đồng 1976 ; 100 đồng 1980 ; 30 đồng 1981 ; 100 đồng 1991 ; 200 đồng 1987 ; 500 đồng 1988 ; 1000 đồng 1988 ; 2000 đồng 1988)
3/ Tiền khác nhau vị trí số block (tờ 5 đồng 1976)

1000 đồng 1988 : số block KG, số lớn & số nhỏ

Image

5 đồng 1976 : số block NZ, khác vị trí

Image
Last edited by vominhcuong on Thu 10 Dec, 2009 5:38 am, edited 1 time in total.
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Post by vominhcuong » Thu 10 Dec, 2009 5:38 am

500 đồng 1988 : số block DD, số lớn & số nhỏ

Image

Muốn xem "Đối ngẫu" - Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, cùng serial, khác số block - thì vào đây

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=3062
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Post by vominhcuong » Mon 26 Apr, 2010 6:50 am

1000 đồng 1988 : số block CC, số lớn & số nhỏ

Image
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest