Cổ phiếu Đông Dương

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Sun 08 Nov, 2009 12:23 pm

34

Hội hầm mỏ Cam-bốt

Hội khuyết danh với số vốn 3.600.000 francs được chia thành 36.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Mathieu, chưởng khế ở Sài gòn, ngày 10 tháng Giêng 1927.
Hội sở đóng tại Paris.
Người giữ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền 100 francs.
Cổ phiếu hoàn toàn được tựu do chuyển nhượng.
Số 016,958
Phần chữ trong khung dấu đỏ : Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thông báo về việc hội được phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông dương số ra ngày 27 tháng ba 1930.

Một quản trị viên (đã kí)
Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)

Image

35

Hội các mỏ vàng tại Nam - cốc

Hội khuyết danh có số vốn 30.000.000 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Ader, chưởng khế ở Paris.
Hội sở đóng tạ Paris.
Người giữ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền trị 100 francs.
Cổ phiếu hoàn toàn được tự do chuyển nhượng.
Số 060,138
Phần chữ trong khung tròn: Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thông báo về việc hội được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông Dương số ra …

Một quản trị viên (đã kí)
Một quản trị viên hoặc đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)


Image


Image
Last edited by Ngọc Hải on Wed 03 Mar, 2010 1:45 am, edited 2 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 19 Nov, 2009 8:56 am

36

Hội hầm mỏ Bắc kì

Hội khuyết danh với số vốn 5.000.000 francs được chia thành 20.000 cổ phần thường và 30.000 cổ phần ưu đãi, mỗi cổ phần có giá trị 100 francs.
Hội sở : 97, Đại lộ Malesherbes , Paris.

Người giữ cổ phiếu này sở hữu một cổ phần ưu đãi trị giá 100 francs.
Cổ phiếu hoàn toàn được tự do chuyển nhượng.
Được hưởng lãi tích luỹ 7% (Điều 35 của Bản điều lệ)

Số 13,209

Một quản trị viên (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)


Image

37

Hội Đồn điền Đông-dương

Hội khuyết danh với số vốn 11.000.000 francs được chia thành 110.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Revel, Chưởng khế ở Paris, ngày 7 tháng sáu 1928.

Hội sở đặt tại Paris.

Phần chữ trong khung tròn: Thuế con niêm do người mua cổ phiếu thanh toán. Thông báo về việc hội được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 29 tháng sáu 1928.

Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền trị giá 100 francs.
Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số 045,800
Một quản trị viên (đã kí)
Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)


Image
Last edited by Ngọc Hải on Wed 03 Mar, 2010 2:50 am, edited 2 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 19 Nov, 2009 8:58 am

38
Hội các mỏ thiếc Đông-dương


Hội khuyết danh với số vốn bốn mươi hai triệu francs chia thành 420.000 cổ phiếu, trong đó có 380.000 cổ phiếu thường được đánh số từ 1 đến 180.000 và từ 220.001 đến 420.000; 40.000 cổ phiếu bắt buộc ghi danh và được hưởng các chế độ ưu đãi đặc biệt được đánh số 180.001 đến 220.000.

Phần chữ trong dấu tròn tím: Thuế con niêm do người mua cổ phiếu thanh toán. Thông báo về việc hội được cấp phép hoạt động được đăng trên công báo số ra ngày ……
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Revel, Chưởng khế ở Paris, ngày 26 tháng mười 1926. Bản điều lệ được sửa đổi sau các kì Đại Hội Cổ đông bất thường diễn ra vào các ngày 13 tháng sáu 1927, 15 tháng chạp 1928, 23 tháng giêng 1929, 26 tháng ba và 17 tháng sáu 1930.

Hội sở đặt tại Paris.

Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền trị giá 100 francs.
Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số 240,477
Paris, tháng sáu 1930
Một quản trị viên (đã kí)
Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)


Image


39
Hội Công nghiệp và Lâm nghiệp Biên hoà


Hội khuyết danh với số vốn 6.000.000 francs được thành lập theo bản điều lệ đã được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Charles Champetier de Ribes, Chưởng khế ở Paris, ngày 24 tháng chín 1908. Bản điều lệ này được sửa đổi sau các kì Đại Hội Bất thường diễn ra vào các ngày mồng 9 tháng mười một năm 1911, 22 tháng giêng 1919 với sự chấp thuận của của những người sở hữu trái phiếu tại cuộc họp tổ chức ngày mồng 3 tháng ba 1919.
Người giữ tờ trái phiếu cầm cố này sở hữu một khoản tiền trị giá 500 francs và được hưởng lãi suất 6%. Khoản lãi này được miễn mọi loại thuế ở hiện tại và trong tương lai.
Số ---------
Người giữ tờ trái phiếu này có quyền được hưởng khoản lãi thường niên là 30 francs, thanh toán sáu tháng một lần vào ngày 15 tháng tư và ngày 15 tháng mười.
Trái phiếu này ra đời căn cứ theo nghị quyết của Đại hội cổ đông của Hội, kì họp được tổ chức bất thường vào ngày 17 tháng mười 1919 cùng với giấy phép đề ngày 16 tháng giêng 1920 của ông Bộ trưởng Tài chính, theo biên bản đã được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Aymard, Chưởng khế ở Sài gòn, bản tóm tắt của biên bản này được in lại ở mặt sau tờ trái phiếu.
Trái phiếu này thuộc một trong các đợt phát hành 2000 trái phiếu, số lượng trái phiếu được phép phát hành tối đa là 12000. Số trái phiếu này được hoàn trả ngang giá trong thời hạn 20 năm tính từ ngày đăng kí mua tương ứng, và có thể được trả dần kể từ năm thứ sáu theo hình thức rút thăm, mỗi năm tương đương với một phần mười lăm số vốn của mỗi đợt vay.
Paris, ngày ……… 1920.

Một quản trị viên của Hội Công nghiệp và Lâm nghiệp Biên hoà
Một quản trị viên của Hội dân sự những người sở hữu trái phiếu.


Image
Last edited by Ngọc Hải on Wed 03 Mar, 2010 2:54 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 19 Nov, 2009 9:01 am

40
Hãng sản xuất chăn bông Đông-dương
Tên gọi tắt là MACOTO


Hãng khuyết danh với số vốn 250.000 piastres được chia làm 5000 cổ phần, mỗi cổ phần có giá 50 piastres.

Trụ sở hãng đặt tại Nam-định (Bắc-kì)

Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Tabouillot, Lục sự kiêm Chưởng khế tại Nam-định (Bắc-kì), ngày 22 tháng giêng 1927.
Hãng được chính thức thành lập theo nghị quyết của kì Đại hội Cổ đông diễn ra ngày mồng 1 tháng ba 1927.
Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền trị giá năm mươi piastres.
Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số 04,115

Phần chữ trong khung ô-van: Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thông báo về việc hãng được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày …….

Một quản trị viên (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)
Nam-định, ngày 30 tháng chín 1929.


Image


41
Hội hầm mỏ bác-lan (Bắc-kì)


Hội khuyết danh với số vốn 250.000 frs được chia thành 42.500 cổ phần, mỗi cổ phần có giá 100 frs.
Bản điều lệ gốc và các bản sửa đổi được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Ch. Tabouillot, Lục sự kiêm Chưởng khế ở Nam-định (Bắc-kì)

Hội sở đặt tại Hà-nội (Bắc-kì)
Phòng quản trị đặt tại Paris

Phần chữ trong dáu tròn đỏ phía trên: Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. Thông báo về việc hội được cấp phép hoạt đông được đăng trên Công báo đông-dương số ra ngày…..
Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền trị giá 100 francs.
Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số 003,737
Hà nội, ngày mồng 1 tháng mười 1926.

Một quản trị viên (đã kí)
Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)


Image
Last edited by Ngọc Hải on Wed 03 Mar, 2010 2:57 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 19 Nov, 2009 9:04 am

42
Hãng kinh doanh các loại quạng mỏ Đông-dương


Hang khuyết danh có số vốn 3.250.000 francs được chia thành 32.500 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Mathieu, Chưởng khế ở Sài gòn, ngày mồng 4 tháng tư 1929.
Hội sở đạt tại Sài-gòn: 61, phố Mac-Mahon

Người giữ tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền trị giá 100 francs
Số 031,640
Sài-gòn, ngày mồng 2 tháng năm 1929
Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)


Image


43
Hội Nghiên cứu và Khai thác mỏ tại Đông-dương


Hội khuyết danh có số vốn 12.600.000 francs chia thành 126.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs, trong đó có 101.000 cổ phần loại A và 25.000 cổ phần loại B.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Couturier, chưởng khế ở Paris.
Hội sở đóng tại Paris.

Phần chữ trong khung tròn đen: Thuế con niêm do người mua thanh toán. Thông báo về việc hội được phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày mồng 1 tháng sáu 1928.
Người giữ cỏ phiếu được hưởng một phần hai mươi khoản lãi
Số: 003,012

Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)
Paris, ngày 15 tháng năm 1928.


Image
Last edited by Ngọc Hải on Wed 03 Mar, 2010 3:02 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 19 Nov, 2009 9:05 am

44
Hội đồn điền tại Dian – Đông-dương

Hội khuyết danh với số vốn 6.510.000 francs được chia thành 65.100 cổ phần, mỗi cổ phần có giá 100 francs.
Hội sở đóng tại Sài-gòn
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Gigon - Papin, Chưởng khế ở Sài-gòn, ngày mồng 10 tháng tám 1917.

Người giữ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền trị giá 100 francs.
Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số 63,047
Sài-gòn, ngày mồng năm tháng sáu 1928

Một quản trị viên (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)


Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 03 Mar, 2010 4:15 am

45
Hội vận tải thuỷ-bộ Đông-dương

Hội khuyết danh có số vốn 6.500.000 francs được chia thành 65 000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Phần chữ trong khung tròn đen: Thuế con niêm do người mua cổ phiếu thanh toán. Thông báo về việc hội được phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông-dương số ra ngày 10 tháng ba 1928.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Mathieu, Chưởng khế ở Sài-gòn.

Hội sở : phố Tây-ban-nha ở Sài-gòn (Nam-kì)

Người cầm cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền trị giá 100 francs.
Số : 050,932
Một quản trị viên (đã kí)
Đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)
Sài-gòn, ngày 28 tháng chạp 1927

Image


46
Hội các mỏ thiếc tại Pia-Ouac ( Vùng Cao Bằng VN )

Hội khuyết danh với số vốn 18.720.000 francs chia thành 1.872 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 10.000 francs và được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Ader, Chưởng khế ở Paris.

Hội sở đặt tại Paris.

Người cầm tờ cổ phiếu này sở hữu một khoản tiền 10.000 francs. Cổ phiếu được hoàn toàn tự do chuyển đổi.
Số 00,629
Tổng Giám đốc (đã kí)
Một quản trị viên hoặc đại diện được uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)


Image
Last edited by Ngọc Hải on Sat 20 Mar, 2010 9:48 am, edited 2 times in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 03 Mar, 2010 6:08 am

47
Hội các đồn điền trồng chè tại Đông-dương

Hội khuyết danh với số vốn 10.000.000 francs được chia thành 40.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 250 francs.
Phần chữ trong khung tròn đen: Người mua cổ phiếu thanh toán phí con niêm. – Thông báo về việc hội được phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 25 tháng ba 1924.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Fay, Chưởng khế ở Paris, ngày mồng 2 tháng hai 1924.

Hội sở đóng tại Paris: 27, phố Laffitte (Quận 9)

Người giữ giấy này được hưởng phần lãi căn cứ theo các điều 15, 42, 45 và 48 của bản điều lệ.
Số 001,899
Một quản trị viên (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)

Image


48
Hãng vận tải đường sông và đường biển tại Đông-dương
Nhà F. Sauvage cũ


Hãng khuyết danh với số vốn 9.000.000 piastres được chia thành 90.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 piastres.
Phần chữ trong khung xanh lơ: Thuế con niêm do người mua cổ phiếu thanh toán. – Thông báo về việc hãng được phép hoạt động được đăng trên Công báo Đông-dương số ra ngày 21 tháng tư 1951. (Phụ đính D.255)

Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Charles TABOUILLOT, Lục sự kiêm Chưởng khế tại Nam-định

Hội sở đặt tại Hải-phòng

Người giữ cổ phiếu này sở hữu khoản tiền một trăm francs.
Cổ phiếu hoàn toàn được tự do chuyển đổi.
Số 84620
Hải-phòng, ngày 20 tháng mười 1949.
Một quản trị viên (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)

Image
Last edited by Ngọc Hải on Wed 17 Mar, 2010 6:41 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 03 Mar, 2010 6:10 am

49
Các nhà máy gạo tại Viễn-Đông

Hội khuyết danh có số vốn hai mươi lăm triệu francs được chia thành 100.000 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 250 francs.
Bản điều lệ được trình công chứng tại Văn phòng của Thầy Camille AYMARD, Chưởng khế ở Sài-gòn.

Hội sở đóng tại Sài-gòn (Nam-kì) . 15, Bến Bỉ-quốc

Người giữ cổ phiếu này sở hữu khoản tiền hai trăm năm mươi francs.
Cổ phiếu hoàn toàn được tự do chuyển đổi.
Số 43,027
Một quản trị viên (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)
Sài-gòn, ngày mồng 6 tháng mười 1918.


Image


50
Công ty xe điện Bắc-kì

Công ty khuyết danh có số vốn năm triệu francs. Số tiền này được chia thành 50.000 cố phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Phần chữ trong khung tròn xanh: - Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. - thông báo về việc công ty được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 22 tháng ba năm 1929.
Bản Điều lệ được trình công chứng tại văn phòng của Thầy Blanchet, Chưởng khế tại Paris, ngày 20 tháng Chạp năm 1901. Bản Điều lệ này được sửa đổi sau các Đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào các ngày mồng 4 tháng Chạp năm 1903, 22 tháng tư năm 1904, 13 tháng Giêng năm 1905, mồng 1 tháng Chạp năm 1927, mồng 5 tháng ba năm 1928, mồng 9 tháng ba năm 1929.
Trụ sở công ty tại Paris
Người giữ cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 100 francs
Số --------
Theo uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)


Image

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests