Sưu tầm USD với chữ ký..P3..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu tầm USD với chữ ký..P3..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Wed 23 Mar, 2016 5:20 pm

Sưu tầm tiền USD với chữ ký tay của hai nhân vật có tên trên tiền...:
---Chữ ký tay của Giám Đốc Ngân Khố Mỹ ( Treasurer of the United States )
---Chữ ký tay của Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ ( Secretary of the Treasury)
Loại tiền này khó kiếm hơn loại tiền có một chử ký, vì không phải lúc nào hai nhân vật này cùng xuất hiện một lượt......

1---1 USD series 1977 với chữ ký tay của:
---Giám Đốc Ngân Khố: Azie Taylor Morton.
---Bộ trưởng Tài Chánh: W. Michael Blumenthal.

IMG_20171207_0004.jpg
:lol: :roll: =D> Còn Tiếp

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P3..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Sun 27 Mar, 2016 11:24 am

2---1 USD series 1981 với chữ ký tay của:
---Giám Đốc Ngân Khố: ANGELA MARIE BUCHANAN
---Bộ trưởng Tài Chánh: DONALD THOMAS REGAN
IMG_20171207_0006.jpg

:lol: :roll: =D> Còn Tiếp...

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P3..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Mon 28 Mar, 2016 2:52 pm

3---1 USD series 1969 với chữ ký tay của:
---Giám Đốc Ngân Khố: DOROTHY ANDREWS ELSTON
---Bộ trưởng Tài Chánh: DAVID M.KENNEDY
IMG_20171207_0007.jpg
:lol: :roll: =D> còn tiêp....

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P3..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Mon 25 Apr, 2016 9:42 am

4---1 USD series 1988A với chữ ký tay của:
---Giám Đốc Ngân Khố: CATALINA VASQUEZ VILLALPANDO
---Bộ trưởng Tài Chánh: NICHOLAS F.BRANDY
IMG_20171207_0008.jpg
:D :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P3..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Fri 27 May, 2016 11:38 am

5---1 USD series 1957B với chữ ký tay của:
---Giám Đốc Ngân Khố: KATHRYN O'HAY GRANAHAN
---Bộ trưởng Tài Chánh: CLARENCE DOUGLASS DILLON
IMG_20171207_0009.jpg
:D :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P3..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Mon 04 Jul, 2016 11:27 am

6----1 USD series 1999 với chữ ký tay của:
---Giám Đốc Ngân Khố: MARY ELLEN WITHROW
---Bộ trưởng Tài Chánh: LAWRENCE H. SUMMERS
IMG_20171207_0010.jpg
:D :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P3..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Sat 10 Sep, 2016 12:31 pm

7---1 USD series 1999 với chữ ký tay của:
---Giám Đốc Ngân Khố: ROMANA ACOSTA BANUELOS
---Bộ trưởng Tài Chánh: GEORGE P. SHULTZ
IMG_20171207_0011.jpg
:D :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P3..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Mon 17 Apr, 2017 7:52 pm

8---1 USD series 2003A với chữ ký tay của:
---Giám Đốc Ngân Khố:Anna Escobedo Cabral
---Bộ trưởng Tài Chánh: John W. Snow
IMG_20171207_0012.jpg
=D> :roll: :lol:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests