Sưu tầm USD với chữ ký..P2..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu tầm USD với chữ ký..P2..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Fri 04 Mar, 2016 10:14 am

Phần hai:
Nhửng tờ tiền mang chữ ký của các đời bộ trưởng tài chánh ( secretary of the Treasury of Unted States)

Tính từ người đầu tiên giữ chức vụ này , tổng cộng có 76 vị (1789-2016). Trong khoảng thởi gian dài này có một số trục trặc kỹ thuật, nên không có bổ nhiệm chức Bộ Trưởng chính thức cho bộ Tài chánh, mà chỉ có những vị tạm thời xử lý thường vụ chức Bộ trưởng (Acting Secretary).Nhân vật tạm này không có quyền ký tên trên tờ giấy bạc....

1---Tờ tiền mang chữ ký cũa bộ trưởng JOSEPH W. BARR:
Image
Thời gian phục vụ của ông này rất ngắn chỉ có một tháng từ December 21, 1968 đến January 20, 1969 dười thời của Tổng Thống Lyndon B. Johnson
1USD series:1963 B: Rare....
Image
---Medal của ông này do US Mint đúc.
Image


2---Tờ tiền mang chữ ký của bộ trưởng B.WILLIAM MILLER:
Image
Thời gian phục vụ của ông này từ August 7, 1979 đến January 20, 1981 ,Thời của Tổng Thống Jimmy Carter
1USD series 1977A:

Image

:lol: :roll: =D> Còn Tiếp..

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P2..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Mon 07 Mar, 2016 1:08 pm

3---Tờ tiền mang chữ ký của Bộ Trưởng ROBERT B. ANDERSON:
Image
Thời gian phục vụ của ông này từ: July 9, 1957 tới Jan 20, 1961 dưới thời Tổng Thống Dwight D. Eisenhower
1USD series: 1957
Image
1USD series :1953A :
Image
---Medal của ông này do US mint đúc:

Image

:roll: :lol: =D> Còn Tiêp....

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P2..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Fri 25 Mar, 2016 8:50 am

4---Tờ tiền mang chữ ký của Bộ Trưởng: GEORGE PRATT SHULTZ
Image
Thời gian phục vụ của Ông này từ June 12, 1972 đến May 8, 1974 dưới thời Tổng Thống Richard Nixon
1USD series 1969D:


Image

:D :roll: =D> còn Tiếp...

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P2..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Thu 21 Apr, 2016 7:15 pm

5---Tờ tiền mang chữ ký tay của Bộ Trưởng Tài Chánh: WILLIAM E. SIMON
Image
Ông này tại chức từ May 8, 1974 đến January 20, 1977 dưới cuối nhiệm kỳ của Tổng Thống Richard Nixon và đầu nhiệm kỳ cũa Tổng Thống Gerald Ford.

1 USD sereies 1976:

Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P2..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Sun 29 May, 2016 1:27 pm

6---Tờ tiền mang chữ ký tay của Bộ Trưởng Tài Chánh: DAVID M. KENNEDY
Image
Ông này tại chức từ January 22, 1969 đến February 10, 971 dưới nhiệm kỳ của Tổng Thống Richard Nixon.

1 USD sereies 1969:

Image

:D :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P2..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Thu 14 Jul, 2016 7:10 pm

7---Tờ tiền mang chữ ký tay của Bộ Trưởng Tài Chánh: JAMES A. BAKER
Image
Ông này tại chức Bộ trưởng Tài Chánh từ February 4, 1985 đến August 17 1988, dưới nhiệm kỳ của Tổng Thống Ronald Reagan, ông còn kiêm nhiệm thêm chức Cố vấn Tổng Thống (Chief of Staff -1981-1985).
Là Cố Vấn trước.. sau là Bộ Trưởng.....
Chuyển sang thời cũa Tổng Thống George H. W. Bush ông này giữ chức Bộ Trưởng Ngoại Giao(1989-1992) Sau là Cố vấn Tổng Thống ( Chief of Staff -1992-1993).--
Là Bộ Trưởng trước... sau là Cố Vấn.....
1 USD series 1985:
Image
---Có medal của ông này do US Mint đúc:

Image

:lol: =D> =D> :roll:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P2..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Sat 17 Sep, 2016 3:28 pm

8---Tờ tiền mang chữ ký tay của Bộ Trưởng Tài Chánh: C. DOUGLAS DILLON
Image

Ông này tại chức Bộ trưởng Tài Chánh từ January 21, 1961 đến April 1, 1965, dưới nhiệm kỳ của Tổng Thống John F. Kennedy.

1USD series 1957B
Image
----US mint có đúc medallion cho ông này:

Image

:lol: :roll: :shock:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests