Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post Reply
User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Mon 02 Mar, 2015 5:42 am

A. Tiền mẫu VNDCCH năm 1951
1) 10 đồng
Image

2) 20 đồng
Mẫu in một mặt màu lục (ghi tay chú thích chi tiết bảo an)
Image
Image

Mẫu in hai mặt màu lục
Image

Mẫu in một mặt màu tím (ghi tay chú thích chi tiết bảo an)
Image
Image

Mẫu in hai mặt màu tím
Image
Image
3) 50 đồng
Màu nâu in một mặt (ghi tay chú thích chi tiết bảo an)
Image
Image

In một mặt màu lục đậm
Image

4) 100 đồng
Màu lục dấu lưu hành liên khu V
Image

Màu lục giấy mẫu in thử khung viền một mặt
Image
Image

Màu lục giấy mẫu in thử chân dung Hồ Chủ Tịch, in một mặt
Image

Màu lam
Giấy mẫu in thử khung viền một mặt
Image
Image

5) 200 đồng
Màu đỏ
Image
Image
Image

Màu lục sẫm màu
Image
Image

In thử một mặt mặt kia in thử nền
Image

6) 500 đồng mẫu
Giấy mẫu in một mặt
Giấy mẫu, có ghi chú yếu tố bảo an
Giấy mẫu, không ghi chú yếu tố bảo an
Image

7) 1,000 đồng mẫu
Giấy mẫu in một mặt

Giấy mẫu, có ghi chú yếu tố bảo an
Image

Giấy mẫu, không ghi chú yếu tố bảo an
Image

8) 5,000 đồng mẫu
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Sun 26 Jul, 2015 7:29 am

B) Tiền mẫu 1958
1) 1 hào
chữ Mẫu Bạc mặt trước
Image

chữ Mẫu Bạc mặt sau
Image

Không có chữ Mẫu Bạc

2) 2 hào
chữ Mẫu Bạc mặt trước
Image

chữ Mẫu Bạc mặt sau
Image

Không có chữ Mẫu Bạc

3) 5 Hào
chữ Mẫu Bạc mặt trước
Image

chữ Mẫu Bạc mặt sau
Image

Không có chữ Mẫu Bạc

4) 1 đồng
chữ Mẫu Bạc mặt trước
Image

chữ Mẫu Bạc mặt sau
Image

Không có chữ Mẫu Bạc

5) 2 đồng
chữ Mẫu Bạc mặt trước
Image
chữ Mẫu Bạc mặt sau
Image

Không có chữ Mẫu Bạc

6) 5 đồng
chữ Mẫu Bạc mặt trước
Image

chữ Mẫu Bạc mặt sau
Image

Không có chữ Mẫu Bạc

7) 10 đồng
chữ Giấy mẫu mặt trước
Image

chữ Giấy mẫu mặt sau
Image

Không có chữ giấy mẫu
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Sun 26 Jul, 2015 7:32 am

C) Tiền mẫu 1966 và bản phác chì (pencil) thảo trên giấy nến (paraffin paper) từ năm 1965
1) 10 xu 1966
Image

2) 20 xu 1966
Image


3) 50 xu 1966
Image

4) 1 đồng 1966
Image

5) 2 đồng 1966
Image

6) 5 đồng 1966
Image

7) 10 đồng 1966
Image

8) 50 đồng 1966
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Tue 04 Aug, 2015 4:16 pm

D) Giấy mẫu 1972-1975
1) 1 hào
Cỡ nhỏ, không phát hành, không có số serie
Image

Cỡ thường
Image

2) 5 xu
Số lot bên phải
Image

Số lot bên trái
Image

3) 2 hào
Image

E) Giấy mẫu năm 1976
1) 1 đồng 1976
Loại không có chữ Spcecimen serie BR000000
Loại có chữ Specimen serie AA000000
Image

2) 5 đồng 1976
Loại không có chữ Spcecimen
Loại có chữ Specimen serie AK000000
Image

3) 10 đồng 1976
Loại không có chữ Spcecimen serie AK000000
Loại có chữ Specimen serie AA000000
Image

4) 20 đồng 1976
Loại không có chữ Spcecimen serie ZA000000
Loại có chữ Specimen serie PE000000
Image

5) 50 đồng 1976
Loại không có chữ Spcecimen serie ZT000000
Loại có chữ Specimen serie TK000000
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Sun 20 Sep, 2015 10:43 am

F) Tiền mẫu 1980 - 1981
1) 2 đồng 1980
FU000000
Image
FU ngược
Image

2) 10 đồng 1980
000000
Image

EE000000
Image

NN000000
Image

TA000000
Image

OW111111
Image

QN111111
Image

UG111111
Image
3) 30 đồng 1981

CG0000000
Image

DG0000000
Image

EI0000000
Image

AA0000000
Image

4) 100 đồng 1980
XX0000000
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Sun 20 Sep, 2015 11:04 am

G) Tiền mẫu 1985
1) 5 hào
AA0000000
Image

BA0000000
Image

BE0000000
Image

2) 1 đồng
AA0000000
Image

AD0000000
Image

AE0000000
Image

AF0000000
Image

AI0000000
Image

3) 2 đồng
AA0000000
Image

CB0000000
Image

4) 5 đồng
AA0000000
Image

AB0000000
Image

5) 10 đồng
AA0000000
Image

6) 20 đồng
AD0000000
Image

AF0000000
Image

AG0000000
Image

AH0000000
Image

AN0000000
Image

AQ0000000
Image

AR0000000
Image

AT0000000
Image

AV0000000
Image

7) 30 đồng
Image

8) 50 đồng xanh
Image

9) 50 đồng xám
UN0000000
Image

VN0000000
Image

YM0000000
Image

10) 100 đồng
AH0000000
Image

11) 500 đồng
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Sun 20 Sep, 2015 11:15 am

H) Tiền mẫu 1987-1988 - 1991
1) 200 đồng
AA0000000
Image

AJ0000000
Specimen nét to đậm
Image

Specimen nét mảnh nhạt
Image

CF0000000
Image

IA0000000
Image

2) 500 đồng
PA0000000
Image

3) 1000 đồng
Image

4) 2000 đồng
Image

5) 5000 đồng
Image

6) 100 đồng
Specimen
Image

Tiền mẫu
Image

7) 1000 đồng
AA0000000
Image

IH0000876
Image

JG0000663
Image

8) 2000 đồng
AA0000000 Tiền mẫu - Specimen
Image

DA0000000 Specimen - Tiền mẫu
Image

EA0000000 Specimen - Tiền mẫu
Image

EA0000000 Tiền mẫu - Specimen
Image

KK0002922 Specimen - Tiền mẫu
Image

KK0000602 Tiền mẫu - Specimen
Image

9) 5000 đồng
AA0000000 số lot AA0004572
Image

Không có số lot
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Sun 20 Sep, 2015 11:18 am

I) Tiền mẫu 1990-1994
1) 10000 đồng 1990
Image

2) 20000 đồng
EO0000000
Image

3) 50000 đồng 1990
Image

4) 10000 đồng 1993
Image

5) 50000 đồng 1994
Image

6) 100000 đồng 1994
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Sun 20 Sep, 2015 11:21 am

J) Tiền mẫu polymer 2003-2007
1) 10000 đồng
Image

2) 20000 đồng
Image

3) 50000 đồng
Image

4) 100000 đồng
Image

5) 200000 đông
Image

6) 500000 đồng
Số lot AA0002592
Image

Không số lot
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Re: Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Sat 29 Oct, 2016 4:13 pm

Bổ sung thêm một số tờ khác ký tự
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Re: Tiền mẫu Việt Nam 1945 - nay

Post by duongdoh » Wed 18 Jan, 2017 2:48 pm

Bán cả bộ giá 620 triệu VND
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “duongdoh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests