Chứng chỉ Quân Đội Mỹ từ đầu tới cuối..US MPC from 1st to Last

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Chứng chỉ Quân Đội Mỹ từ đầu tới cuối..US MPC from 1st to Last

Post by nt » Fri 11 Oct, 2013 10:29 pm

MPC Mỹ dùng trong những nước có căn cứ quân sự Mỹ trên thế giới từ series đầu cho đền cuối, Mỹ đã phát hành được 10 series.
Những MPC này dùng thay thế tiền chính thức đang lưu hành mục đích để giảm nạn chẩy màu ngoại tệ và ngăn ngùa nạn chợ đen hay làm bạc giả.
Sau đây tuần tự liệt kê trọn bộ cho từng series.....

1---Series 461:
Series này phát hành =16 Sept 1946 , thu hồi = 10 Mar 1947
Xử dụng tại các 18 nước:
Austria( Áo Quốc)-Begium (Bỉ Quốc)-England (Anh Quồc)-France ( Pháp quốc)-Gemany (Đức Quớc)-Greece (Hy Lạp)-Hungary (Hung Gia Lợi)-Iceland (?)-Italy ( Ý quốc)-Japan ( Nhật Bản)-Korea ( Hàn Quốc)-Morocco( Ma rốc)-Netherland (Hoà lan)-Philippine ( Phi)-Ryukyus (Đảo Nhật)-Scotland ( Ái Nhĩ Lan)-Trieste (?)-Yugoslavia (Nam Tư)

Series này có 7 tờ , mệnh giá : 5 cents-10 cents-25 cents-50 cents-1dollar-5 dollars-10 dollars:


Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image


:lol: :roll: =D> :-({|=

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sat 02 Nov, 2013 3:50 pm

2---Series 471 :
Series này phát hành ngày: 10-Mar.1947...Thu hồi ngày 22 Mar 1948.

Xử dụng tại 18 nước như series 461 :
Austria( Áo Quốc)-Begium (Bỉ Quốc)-England (Anh Quồc)-France ( Pháp quốc)-Gemany (Đức Quớc)-Greece (Hy Lạp)-Hungary (Hung Gia Lợi)-Iceland (?)-Italy ( Ý quốc)-Japan ( Nhật Bản)-Korea ( Hàn Quốc)-Morocco( Ma rốc)-Netherland (Hoà lan)-Philippine ( Phi)-Ryukyus (Đảo Nhật)-Scotland ( Ái Nhĩ Lan)-Trieste (?)-Yugoslavia (Nam Tư)

Series này có 7 tờ , mệnh giá : 5 cents-10 cents-25 cents-50 cents-1dollar-5 dollars-10 dollars:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Nhận xet:
Series 461 và series 471 có cùng design nhưng khác mầu...Riêng tờ 5 dollars series 471 có giá cao và khó kiếm in any condition...:D
Những series về sau là mỗi series có môt design riêng biệt..khá đẹp và nhiều ý nghiã.

:roll: :lol: :-({|= =D>
Last edited by nt on Wed 27 Nov, 2013 6:55 pm, edited 2 times in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 27 Nov, 2013 6:53 pm

3---Series 472:
Series này phát hành 22-Mar-1948...Thu Hồi 20-Jun-1951.

Xử dụng tại 18 nước như series 471:
Austria( Áo Quốc)-Begium (Bỉ Quốc)-England (Anh Quồc)-France ( Pháp quốc)-Gemany (Đức Quớc)-Greece (Hy Lạp)-Hungary (Hung Gia Lợi)-Iceland (?)-Italy ( Ý quốc)-Japan ( Nhật Bản)-Korea ( Hàn Quốc)-Morocco( Ma rốc)-Netherland (Hoà lan)-Philippine ( Phi)-Ryukyus (Đảo Nhật)-Scotland ( Ái Nhĩ Lan)-Trieste (?)-Yugoslavia (Nam Tư)

Series này có 7 tờ : 5-10-25-50 cents và 1-5-10 Dollars:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Một tờ 25 cents dị bản vì thời gian...Mầu nâu đã ngả thành mầu vàng ở mặt sau....:D
Image
To be continued.....
:-({|= =D> =D> :lol: :lol: \:D/ \:D/
Last edited by nt on Mon 19 May, 2014 11:02 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 11 Dec, 2013 12:44 pm

4---Series 481 :
Series này phát hành 20-Jun-1951...Thu Hồi 25-May-1954.

Xử dụng tại 18 nước như series 461-471:
Austria( Áo Quốc)-Begium (Bỉ Quốc)-England (Anh Quồc)-France ( Pháp quốc)-Gemany (Đức Quớc)-Greece (Hy Lạp)-Hungary (Hung Gia Lợi)-Iceland (?)-Italy ( Ý quốc)-Japan ( Nhật Bản)-Korea ( Hàn Quốc)-Morocco( Ma rốc)-Netherland (Hoà lan)-Philippine ( Phi)-Ryukyus (Đảo Nhật)-Scotland ( Ái Nhĩ Lan)-Trieste (?)-Yugoslavia (Nam Tư)

Series này có 7 tờ : 5-10-25-50 cents và 1-5-10 Dollars.

Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image


To be continued.... :-({|= :-({|= =D> :lol: :roll: :roll:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 23 Dec, 2013 9:02 pm

5---Series 521:
Series này phát hành: 25 May-1954...Thu Hồi : 27 May-1958

Xử dụng tại 18 nước như series 461-471-472-481 :
Austria( Áo Quốc)-Begium (Bỉ Quốc)-England (Anh Quồc)-France ( Pháp quốc)-Gemany (Đức Quớc)-Greece (Hy Lạp)-Hungary (Hung Gia Lợi)-Iceland (?)-Italy ( Ý quốc)-Japan ( Nhật Bản)-Korea ( Hàn Quốc)-Morocco( Ma rốc)-Netherland (Hoà lan)-Philippine ( Phi)-Ryukyus (Đảo Nhật)-Scotland ( Ái Nhĩ Lan)-Trieste (?)-Yugoslavia (Nam Tư)

Series này có 7 tờ : 5-10-25-50 cents và 1-5-10 Dollars.:

Image
Image
Image
Image

[ImageImage
Image


To be continued..... :roll: :lol: :-({|= :-({|= =D> =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 15 Jan, 2014 8:19 pm

6...Series 541:
Series này phát hành: 27 May-1958..Thu Hồi : 26 May-1961

Xử dụng tại 13 nước như sau :
Cyprus-England (Anh Quồc)-France ( Pháp quốc)-Germany (Đức Quốc)--Iceland (?)-North Irland-Italy ( Ý quốc)-Japan ( Nhật Bản)-Korea ( Hàn Quốc)--Marocco-Philippine ( Phi)-Ryukyus (Đảo Nhật)-Scotland -

Series này có 7 tờ : 5-10-25-50 cents và 1-5-10 Dollars.:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Tờ MPC 5 usd của series này khó kiếm nhất...???
To be continued...:D

:lol: :-({|= =D>
Last edited by nt on Fri 09 May, 2014 12:21 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 05 Mar, 2014 5:39 pm

7---Series 591:
Series này phát hành: 26 May-1961..Thu Hồi : 6 Jan-1964

Xử dụng tại 4 nước như sau :
Cyprus--Iceland (Băng Đảo)--Japan ( Nhật Bản)-Korea ( Hàn Quốc)

Series này có 7 tờ : 5-10-25-50 cents và 1-5-10 Dollars.:


Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image

To be continued.... :lol: :roll: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 09 May, 2014 3:39 pm

8---Series 611:
Series này phát hành: 6 Jan-1964..Thu Hồi : 28 April-1969
Xử dụng tại 4 nước như sau :
Cyprus---Japan ( Nhật Bản)-Korea ( Hàn Quốc)--Lybia
Series này có 7 tờ : 5-10-25-50 cents và 1-5-10 Dollars.:

Image
ImageImage
Image
Image

Image
Image

:lol: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 01 Aug, 2014 1:33 pm

9---Series 651:
Series này phát hành: 24-April-1969..Thu Hồi : 19 Nov-1973
Xử dụng tại 4 nước như sau :
Cyprus---Japan ( Nhật Bản)-Korea ( Hàn Quốc)--Lybia
Series này có 7 tờ : 5-10-25-50 cents và 1-5-10 Dollars.:

[Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image...Image

Series này có đặc điểm là:
1---Hầu như những tờ MPC đơn vị nhỏ không được xử dụng, Không thể tìm thấy loại giấy nhỏ này đã qua tiêu dùng trên thị trường, Chỉ thấy loại UNC, tuy vậy cũng vẫn khó kiếm và giá cũng thuộc loại trên trời...???
2---Từ tờ 1- 5-10 USD tương đối dễ kiếm, có thể kiếm được từ UNC cho tới USED.
3--- Designs của Series này là designs của series 641..Nhưng khác mầu và series 641 chỉ được xử dụng riêng cho Vietnam. ....!!!
4---Chỉ những series tiêu dùng tại Vietnam thì mối có tờ MPC 20 USD . Đó là tờ MPC có mệnh giá cao nhất ..
Các series về sau như: 641-661-681-692- và hai series này không xử dụng chỉ thấy xuất hiện trên thị trường vào nâm 2000: 691-701 chỉ dùng riêng cho Việt Nam..
Sẽ không lập lại ở đây những series dùng tại Vietnam, vì đã có thành viên khác trình bầy rồi...:D.

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests