Sưu Tầm Tiền Hoa Kỳ Loại Hiếm & nổi tiếng: Tiền CẦU VỒNG ??-Bài số #20

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu Tầm Tiền Hoa Kỳ Loại Hiếm & nổi tiếng

Post by nt » Fri 19 Nov, 2010 12:23 pm

Năm 1869. Mỹ có phát hành các tờ tiền cho series 1869, có giá mặt từ 1-2-5-10-20-50 và 100 USD.Trong những tờ tiền này có 3 tờ tiến đáng nói là các tờ 1-2-5 USD.
Đây là những tờ tiền đầu tiên in nhiều mầu nhất trong dòng tiền Mỹ. Mục đích là để chống già thời đó :D. Vì in nhiều mầu (loè loẹt) nên các nhà sưu tầm tiền Mỹ đặt tên là loại tiền Cầu Vồng hay Mống trời ( Rainbow notes). Mãi tời 137 năm sau, Mỹ mới khởi sự in tiền nhiều mầu như chúng ta thường tiêu dùng những tờ tiền giấy mới ngày nay.

Mặc dầu những tờ tiền này cùng design, nhửng có những thay đổi đáng kể như sau.:

A---Tờ 1 USD Cầu Vồng phát hành năm 1869:
Image
A--1--mặt sau:
Image

A--2--Tờ tiền này biến thể như sau: Mặt trước hình không thay đổi, không còn in nhiều mầu nữa....Chỉ xác định được series tiền nhờ căn cứ con dấu và hình mặt sau:
A-2-1--mặt sau :--Series 1874-1875-1878-1880: dấu (to/nhỏ), mầu sắc (Đỏ/Nâu...) khác nhau... mặt sau design thay đồi hẳn:-Chữ năm series in đậm (bold) in ngoài ô trắng:
Image
Image
A-2-2-- Series 1917 --Series cuối--dấu đỏ nhò --Mặt sau chữ series nhỏ mảnh (Reg.) in trong ô trắng.:
Image
Image

B--Tờ 2 USD cầu vồng phát hành năm 1869:
Image
B-1--Mặt sau:
Image
B-2-- Biền thành các series sau:1874-1975-1880-1917:Không còn in nhiều mầu-- khác chữ ký- khác kiểu (to/nhỏ), mầu ( đỏ/nâu..) của con dấu..nhưng mặt sau hình không thay đổi: Có loại in thêm năm series ở mặt sau:
Image
Image

C--Tiền 5 USD cầu vồng phát hành năm 1869-
Image
C-1---Mặt sau:
Image
C-2-- Loại này biến thể thành các series 1875-1907-không còn in nhiều mầu- khác kiểu con dấu-khác chữ ký và mặt sau khác design;
Image
Image
C-3--Tiền Series 1917 mặt sau có in năm series trong ô trắng và mầu lợt hơn:
Image
Image

Các tờ 10-20-50-100USD của series 1869 cũng có nhiều thay đổi, nhựng không in nhiều mầu để được gọi là tiền Cầu Vồng...:D. Nhưng cũng được các nhà sưu tầm đặt tên (Nick names) cho, những tên khác như:
10 USD gọi tên theo hình là:Jackass note.(Đã nói trong bài trước)...
20-50-100 USD gọi theo tên người trên tiền.
Tờ 50 USD khó tìm nhất vì chỉ còn 24 tờ còn xót lại đang lưu lạc trên thị trường..??? (Nguồn theo Black book) :roll: :twisted:D> :roll: :roll: :twisted:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests