Page 1 of 1

“Không có chủ trương phát hành tiền mệnh giá

Posted: Tue 22 Feb, 2011 12:49 am
by Hanh Nguyen

Posted: Tue 22 Feb, 2011 4:57 am
by 9PN
Không có chủ trương năm 2011 ....:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nếu có thì cũng hơn tờ $50 của Mỹ 1 tí thôi ... :P :lol: :lol: :lol: :P