Page 1 of 1

ALBA thành lập đồng tiền chung

Posted: Sun 19 Apr, 2009 10:53 am
by duc4eyes
http://www.vietstock.com.vn/tianyon/Ind ... annelID=39

Tại hội nghị thượng đỉnh bất thường diễn ra cuối tuần qua tại Vênêxuêla, với một trong những trọng tâm là bàn biện pháp ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, tổ chức “Sự lựa chọn Bôliva cho châu Mỹ (ALBA) đã thông qua việc thành lập đồng tiền chung mang tên Sucre, nhằm thúc đẩy thương mại nội khối và tránh lệ thuộc vào sự chi phối của đồng USD.

Theo dự kiến, đồng Sucre sẽ bắt đầu được sử dụng trong năm tới và trong giai đoạn đầu sẽ là đồng tiền ảo. Ngoài các thành viên chính thức, Êquađo- nước tham gia ALBA với cương vị quan sát viên- cũng tham gia sáng kiến trên.

Tại hội nghị, Xanh Vixen và Grênađin đã gia nhập ALBA, nâng số thành viên chính thức của tổ chức hội nhập do Cuba và Vênêxuêla khởi xướng này lên 7, với các thành viên trước đó là Cuba, Vênêxuêla, Bôlivia, Nicaragoa, Đôminica, Ônđurát.