Page 1 of 1

TIỀN KIM LOẠI DÙNG TẠI NAM KỲ---

Posted: Fri 15 May, 2009 1:53 pm
by nt
Do hoà ước giữa chính phủ Pháp và Chính phủ Nam Triều, phần đất Nam Kỳ chính thức trở thành nhượng điạ cuả Pháp ( French Colony). Ngôn ngữ chính trong hành chánh là Pháp ngữ. Thời này Nam Kỳ có 3 loại Công dân....??
----Công dân Pháp Chính gốc (French)--Dân Pháp
----Công dân Pháp gốc bản xứ (French Cochin-Chinese)--Dân Nam Kỳ Pháp
----Công dân bản địa ( Cochin-Chinese)--Dân Nam Kỳ.
Người Pháp mang đồng tiền kim loại xử dụng đầu tiên tại Nam Kỳ là đổng 1 cent Pháp 1875 đúc tại Bordeaux; Đồng này đục lỗ ở chính giưã tại bản địa. Đơn vị lúc đó là: (Chinh??) Chiêm hay Sapeque.....Bác 9PN đã nói trong bài :
" http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2666 "
Sau đó cho đúc những đồng tiền kim loại với danh xưng chính thức là :Nam Kỳ Thuộc Địa hay Nam Kỳ Quốc ( French Cochin-China )
1----Đồng 2 Chiêm (2 sapeque) Đồng này chỉ đúc một lần vào năm 1879 tại Paris(A) :
Image
Mặtt #1 ghi chữ Pháp: Cochin-china Francaise-1879A
Mặt #2 ghi chữ Hoa: Đại Pháp Quốc Chi An Nam--Nhi Đương.
1-1---Sau khi thống nhất toàn cõi Đông Dương,chính quyền Pháp cho đúc lại đồng này nhưng đổi danh xưng la Indo-Chine Francaise-1887A
mặt #2 như cũ:
Image
Đồng sửa đổi này đúc 12 lần (1887-1902)
2---Sau đó cho đúc đồng 1 Xu Lá Bài. Đồng này đúc tại Paris (A) đúc làm 3 lần vào năm; 1879-1884-1885. Đồng này đã nói trong bài:
" http://forum.viet-numis.com/viewtopic.p ... highlight= "
3---Sau đó đúc các đồng 10-20-50 cent bàng bạc.Chỉ đúc có 2 lần cho mỗi đồng vào nâm 1879 và 1884.tại Paris (A)
Image
ImageImage
Những đồng trên đều được đúc bằng bạc : (10cent=2.72g--20cent=5.44g--50cent=13.60g)
Sau này đúc lại với danh xưng Indo-China cho toàn cõi Đông Dương cũng vẫn bằng bạc.
Riệng lần đúc năm 1946, là lần cuối của loại tiền này thì bằng copper-nickel:
Image
Sau những đồng này, là chuyển qua dòng tiền kim loại Indo-China......

Happy Collecting... :D :-({|= =D>