MEDAL KỶ NIỆM...

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

MEDAL KỶ NIỆM...

Post by nt » Sat 21 Nov, 2009 12:42 am

Có mấy cái medals kỷ niệm do Liên Xô sản xuất ..Chất liệu Nhôm tráng bạc.
1----Medal HỒ Chí Minh :
Image
Loại medals này có 4 loại khác nhau: Mặt trước là hình Chủ Tịch Hồ Chí Minh giống nhau, nhưng mặt sau thì khác như sau:
1--1---Mang dấu hiệu của Đảng Cộng Sản Liên Xô:
Image
1--2---Mang dấu hiệu của Chính Phủ Liên Xô CCCP. Loại này có 3 loại:
1-2-1---Loai không có ngôi sao dưới vòng bó lúa:
Image
1--2--2---Loại có 3 ngôi sao nhỏ dưới vòng bó lúa:
Image
1--2--3---Loại có 3 ngôi sao lớn dưới vòng bó lúa:
Image
2---Ngoài ra cùng với loại Medals của Chủ Tịch Hồ Chì Minh , cũng được đúc cho mấy lãnh tụ khác như Lenin và Stalin , mặt sau cũng được cấu tạo theo 3 cách trên :
Image..............Image

HAPPY COLLECTING.. :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests