Sưu tầm tiền Hoa Kỳ loại Hiếm và nổi tiếng: Completed 10USD series 1928-Bài số 21

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu tầm tiền Hoa Kỳ loại Hiếm và nổi tiếng:

Post by nt » Tue 26 Jun, 2012 8:08 pm

Loại tiền Federal reserve notes series 1928 và 1928A là loại tiền có Distric Seal biểu hiện bằng một số lớn ...Loại 1928B thì số lớn đổi ra là chữ lớn.
Loại tiền này những số đầu nhỏ (1-2-3-4-5) và nhưng số lớn sau (10-11-12) là tương đối khó kiếm..Muốn có đủ bộ phải đợi trên mạng hơi lâu.:D
Sau đây là những tờ tiền series đầu tiên 1928.

Số 1 hay A thay cho : Boston
Số 2 hay B thay cho :New York.
Số 3 hay C thay cho Philadelphia.
Số 4 hay D thay cho Cleveland
Số 5 hay E thay cho Richmond
Số 6 hay F thay cho Atlanta.


...............Image

..............Image

...............Image

...............Image

...............Image

...............Image

Số 7 hay G thay cho Chicago
Số 8 hay H thay cho St. Louis.
Số 9 hay I thay cho Minneapolis
Số 10 hay J thay cho Kansas City.
Số 11 hay K thay cho Dallas.
Số 12 Hay L thay cho San Francisco.


..............Image

...............Image

...............Image

...............Image

...............Image

...............Image

Mặt sau có cùng một design : Hình toà nhà Ngân khố Hoa Kỳ và không có hàng chữ " In God We Trust ".


...............Image

:roll: :lol: :-({|=

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest