NGUYÊn THỦ LÀO TRÊN TIỀN....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

NGUYÊn THỦ LÀO TRÊN TIỀN....

Post by nt » Wed 23 Sep, 2009 11:38 am

Nước Lào thời còn chế độ Quân Chủ, thì các vị vua sau đây được in hình trên tiền là:
1---Vua SISAVANG VONG :1949-1959-và thời này dùng cờ Ba con voi trắng làm quốc kỳ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sisavang_Vong

ImageImage

1-1--- Những tờ tiền mang hình vua Sisavang Vong:

Image
Image
Image
Image

2---Vua SISAVANG VONG mất, vị vua kế nhiệm là SAVANG VATTHANA: 1959-1975:
http://en.wikipedia.org/wiki/Savang_Vatthana

Image
2--1---Những tờ tiền mang hình vua Vatthana:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

3---Năm 1975 đảng Pathet Lao thống nhất và triệt tiệu chế độ Quân Chủ của nước Lào, lập nên nước CHDCND Lào do Tổng Bí Thư đảng cấm đầu là ông KAYSONE PHOMVIHANE:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kaysone_Phomvihane
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaysone_Phomvihane

Lúc này quốc kỳ Lào đổi thành:
Image

3--1--- Những tờ tiền mang hình ông Kaysone:
Image
Image
Image
Image
Image

HAPPY COLLECTING. :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest