SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng: Bộ Martha và Henderick-Bài số #15

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TiỀN HUÊ KỲ : Loại Hiếm-Nổi Tiếng:

Post by nt » Fri 17 Jul, 2009 4:06 pm

Sưu tầm tiền Hoa Kỳ loại giấy lớn (large size notes) , kiếm đủ các đợt phát hành cho một loại mệnh giá, kể ra cũng khá mất công, sức.
Kỳ này giới thiệu cac bác ưa thích tiền Mỹ hai bộ tiền: Martha và Henderick với đủ kỳ con dấu tiêu biểu:

A---Bộ tiền First Lady Martha Washington..được phát hành làm hai đợt,.
Nếu căn cứ theo con dấu, thì đợt phát hành năm 1886 có 7 đời chữ ký ,và 3 loại con dấu: Dấu đỏ nhỏ (Small red seal) Dấu nâu hay đỏ lớn có tia (Large spashed brown /red seal):
A-1 Loại con dấu Nâu lớn có tia ( Large splashed brown seal)
Image
A-2--Đợt kế với con dấu Đỏ lớn có tia : (Large splashed red seal)
Image
Cả hai đợt nay, mặt sau của đồng tiền đều có hình như nhau:
Image
A-3--Qua đơt phát hành thứ nhì vào năm 1891 thí có thay đổi con dấu, dấu đỏ nhỏ với 2 đời chữ ký , mặt sau cũng thay đổi hình ảnh khác trước:
Image
Image

B---Bộ tiền Mộ bia với hình của Phó Tổng Thồng Henderick.
B-1--Đợt phát hành năm 1886 có 7 đời chự ký với 3 kiểu con dấu: Dấu đỏ nhỏ ,dấu nâu và đõ, lớn có tia ( Large splashed Brown/Red seal)
Image
B-2 Qua đợt phát hành năm 1891 cũng có 7 đời chữ ký, có hai loại dấu đỏ (Red) và xanh (Blue) nhỏ, Riêng dấu xanh chỉ xuất hiện một lần cho đợt chót mà thôi.
Loại phát hành năm 1891 , mặt sau hình ảnh được thay đổi hoàn tòan:
Image
Image
XXXXXXXX

Sẵn đây liệt kê luôn về con dấu của tiền Mỹ, để các bạn khi bất chợt gâp có thể phỏng đoán tờ tiền này phát hành vào khoàng năm nào mà biết tuổi thọ cúa nó, khi không có sách tra cứu trên tay.

1---Loại dấu Nâu, Đỏ lớn có tia hay không. Đường kính con dấu :2.4 in (4.5cm).
Tiền mang con dấu loại này thường xuất hiên cho đợt tiền vào năm 1869 tới đầu năm 1900:
Image

2---Loại dấu Vừa,đường kíng=1.2/6IN (2.5CM) dấu đỏ, dấu xanh thường gập nhất , dấu vàng (Red gold) dành cho loại tiền gold coins certificates.
Loại dấu Vừa này thường dùng cho loại tiền lớn tử khỏang cuối năm 1869 cho tới kỳ chuyển qua loại giấy nhỏ, vào khoảng WWII.
Image

3---Loại dấu Nhỏ dùng cho tiền giấy nhỏ, dùng vào khoảng 1928 cho tới hết WWII..Đường kính con dấu là:1 In (2Cm), mầu sắc con dấu chỉ lứa phát hành, chỉ đâc biệt dấu nâu là cho loại tiên phát hành tại Hawaii và tiền National currency..Dấu vàng cho loại gold coins certificate:
Image

4---Sau WWII tiến đã thống nhất về hình thể và chì dùng một loại dấu Nhò Nhất Đường kính=4/6IN (1.6CM)..Dấu nâu cho National currency, vàng cho loại gold certificate, Con dấu có thay đổi chỉ là chuyển từ chữ Latin ra chữ Anh, Không nhận rõ lắm nếu không xoi kỹ.!!!:D
Image

5---Ngoài ra còn thầy một số con dấu ít gập cho nhừng tiền đầu tiên hay trên những tờ tiền lẻ (fractional currency):
Image

Thời gian phân chia các loại dấu trên chỉ có tính đại cương,phỏng đoán, .Hy vọng giúp ích các bác có một khái niệm khi gập tiền Mỹ một cách bất chợt.

Happy Collecting,: :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest