US Military Chits------

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

US Military Chits------

Post by nt » Wed 31 Dec, 2008 12:12 am

Góp gạo cùng bác 9PN vài loại US Military CHITS căn bản- Hiếm.... :D

1----CHITS của USO---Saigon- đặc biệt còn dùng đơn vị tiền ĐVN:
Image
Image

2---CHITS của MACV--Saigon--1968---
ImageImage
Image

3---CHITS của đoàn cố Vấn Quân Sự /Sư Đoàn 9 Bộ Binh VNCH:
Image
Image

4---CHITS của Đoàn Cố Vấn Quấn Sự /Vùng I Chiến Thật VNCH:
Image
Image

5----CHITS của hãng máy bay Aìr America (A A) do CIA điều hành:
Air America was an American passenger and cargo airline covertly owned and operated by the Central Intelligence Agency (CIA) from 1950 to 1976. It supplied and supported covert operations in Southeast Asia during the Vietnam War.

Image

Aìr Ameica thường xử dụng phi cơ nhỏ. Nhưng khi xử dụng cho đường dài thường thuê hãng máy bay con cọp trắng bay (White Flying Tiger -Đã giải thể hay đổi tên ??---Who Know???) sau đây là 1 cái ticket xưa của hãng đó...

Image


Happy Collecting :D :-({|=

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests