CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ: MTDTGPMNVN

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ: MTDTGPMNVN

Post by nt » Mon 06 Oct, 2008 6:26 pm

Sau khi cách mạng thành công ngày 30-4-1975..Nhằm mục đích xoá bỏ tàn tích của Hệ Thống Kinh Tế Tư Bản, Giúp miền Nam, Đất mới được Giải Phóng, chóng hội nhập với Hệ thồng Kinh Tế XHCN, cho cân bằng với miền Băc XHCN lâu năm, Nên chính quyền mới có cuộc họp với các nhà tư sản miền Nam về vấn đề kinh tế để làm khiểm kê, xắp xếp tài sản để hội nhập... Dân miền Nam goi là Hội nghị đánh Tư Sản..Chính quyền gọi là: "Buổi họp mặt giới Tư Sản Dân Tôc" .Hay : Buổi họp về cải Tạo Tư Sản Miền Nam " Cuộc họp bát đầu ngày 4-8-1975 tai Thành Phố, kết thúc sau đó hơn tuần sau........
Sau đây là mấy mẫu thẻ đeo cúa các đại biểu và nhân viên ban Tổ chức mang, khi tham dư cuộc họp.. :D :roll: :twisted:
Image
Image
Một chứng tích lịch sử cận đại đáng nhớ..... :shock: :oops:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest