Page 1 of 1

Specimen ECU-note

Posted: Fri 10 Sep, 2010 12:16 pm
by vuthang
các bác cho em biết lai lịch của tờ này ??

Image