Page 1 of 1

ai co tờ tiền 200 000 ( hai trăm ngàn ) VND thời k

Posted: Thu 08 Apr, 2010 10:33 am
by saxsax089
ai có thì cho em xem nhé theo em được biết nó có xuất hiện mấy năm trước nhưng không được lưu thông nữa do lý do gì đó

Re: ai co tờ tiền 200 000 ( hai trăm ngàn ) VND thời

Posted: Thu 08 Apr, 2010 1:30 pm
by duc4eyes
saxsax089 wrote:ai có thì cho em xem nhé theo em được biết nó có xuất hiện mấy năm trước nhưng không được lưu thông nữa do lý do gì đó
OMG

ai có cho xem đi ạ.........................

Re: ai co tờ tiền 200 000 ( hai trăm ngàn ) VND thời

Posted: Thu 08 Apr, 2010 4:30 pm
by nt
saxsax089 wrote:ai có thì cho em xem nhé theo em được biết nó có xuất hiện mấy năm trước nhưng không được lưu thông nữa do lý do gì đó
XXXXXXXXXXXXXXXx
Không biết bác này nói cái gì..????
Em có tờ 200.000 DVN này củng là tiền coton , PHÁT TÁN hơn năm nay, nhưng bị cấm....Bác xài tạm được không...???

Image