Page 3 of 3

Posted: Fri 30 Apr, 2010 8:43 am
by duongdoh
2000 đ
GG: loại này nhiều lắm, khoảng vài trăm tờ GG1558zzz, em chỉ đưa một số tờ xinh xắn dễ thương GG1558765 và GG1558888
Image
Image
DD:
Image
Image

Posted: Fri 30 Apr, 2010 8:46 am
by duongdoh
5000 đ:
CC:
Image
Image

QQ:
Image
QQ5111150
Image

Posted: Mon 09 Jan, 2012 4:05 am
by vominhcuong
20k polymer AA-BB-CC
Image

Posted: Thu 23 Feb, 2012 10:21 am
by vominhcuong
200k polymer AA-BB-CC

Image

Posted: Fri 09 Mar, 2012 11:09 pm
by Tiengiay
Bác Bảy thêm các mệnh giá khác vào đi, bổ sung cập nhật các tờ đã xuất hiện của mệnh giá 2000 đồng và tờ số lớn OO nữa.