Page 1 of 1

Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, số block

Posted: Wed 09 Dec, 2009 10:57 am
by vominhcuong
Một cách sưu tầm về số block : Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, số block giống nhau nhưng khác đặc điểm vị trí
Có thể giải thích như sau :
1/ Tiền mẫu block AA và tiền lưu hành block AA (có thể tìm cho block khác)
2/ Tiền số lớn và Tiền số nhỏ cùng số block (tờ 50 đồng 1976 ; 100 đồng 1980 ; 30 đồng 1981 ; 100 đồng 1991 ; 200 đồng 1987 ; 500 đồng 1988 ; 1000 đồng 1988 ; 2000 đồng 1988)
3/ Tiền khác nhau vị trí số block (tờ 5 đồng 1976)

1000 đồng 1988 : số block KG, số lớn & số nhỏ

Image

5 đồng 1976 : số block NZ, khác vị trí

Image

Posted: Thu 10 Dec, 2009 5:38 am
by vominhcuong
500 đồng 1988 : số block DD, số lớn & số nhỏ

Image

Muốn xem "Đối ngẫu" - Tiền cùng năm phát hành, cùng mệnh giá, cùng serial, khác số block - thì vào đây

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=3062

Posted: Mon 26 Apr, 2010 6:50 am
by vominhcuong
1000 đồng 1988 : số block CC, số lớn & số nhỏ

Image