Tiền Mẫu Tổng Kết

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Mẫu Tổng Kết

Post by 9PN » Sun 23 Sep, 2007 7:57 pm

- Ngày 15/8/06 (vào diển đàn): Tổng Cộng 77 tờ.
- Ngày 10/02/07: Tổng Cộng 92 tờ. Cám ơn bạn Admin.. :lol: :lol:
.... Thêm tờ 20 đồng, 1985, sê ri AM0000000, chử "SPECIMEN"
- Ngày 10/04/07: Tổng Cộng 93 tờ. Tờ này đến từ Ebay.
.... Thêm tờ 10 đồng, 1980, sê ri AA0000000, chử "SPECIMEN"
- Ngày 5/05/07: Tổng Cộng 94 tờ. Cám ơn bạn Admin.. :o :D :o :D
.... Thêm tờ 20 đồng, 1985, sê ri AI0000000, chử "SPECIMEN"
- Ngày 19/05/07: Tổng Cộng 96 tờ. 2 tờ này đến từ Do Thái.
.... Thêm tờ 5 hào, 1985, sê ri BS0000000, chử "SPECIMEN"
.... Thêm tờ 20 đồng, 1985, sê ri AR0000000, chử "SPECIMEN"

- Ngày 14-27/07/07: Tổng Cộng 103 tờ. Có thêm 7 tờ này trong chuyến "Du Hý"
4 tờ mua và 3 tờ được tặng bởi những người bạn trên diển đàn.

.... 5 Xu, 1975, số LOT đóng bên trái. Cám ơn bạn NguyenHuynh.. :lol: :lol:
.... 2 Hào, 1975, "Mẫu Bạc" có thêm khung xung quanh. Cám ơn bạn NguyenHuynh :wink: :wink:
.... 1000 đồng, 1988, sê ri GJ0000000, chử "SPECIMEN". Cám ơn bạn VuThang :D :D :o :o
.... 2 đồng, 1980, sê ri FU0000000. Quên đóng chử "SPECIMEN"
.... 10 đồng, 1980, sê ri UG1111111. chử "MẪU"
.... 10000 đồng Polymer, sê ri AA00000000,chử "SPECIMEN"
.... 200000 đồng Polymer, sê ri AA00000000,chử "SPECIMEN"


- Ngày 8/09/07: Tổng Cộng 107 tờ. Có thêm 4 tờ: Trao đổi với cụ Thu.
.... 20000 đồng 1991, sê ri AA 0000000, chử "Tiền Mẫu"
.... 30 đồng, 1981, DG 0000000, chử MẪU
.... 200 đồng, 1987, IA 0000000, chử "SPECIMEN"
.... 5 Hào, 1985, BE 000000, chử SPECIMEN"


- Ngày 22/09/07: Tổng Cộng 110 tờ.
.... 10 đồng 1980, HO 000000, chử "SPECIMEN". Cám ơn bạn Vũ Thắng
.... 10 đồng 1980, EE 000000, chử "SPECIMEN". Cám ơn bạn PhiLong
.... 10 đồng 1980, ED 000000, chử "SPECIMEN". Cám ơn bạn PhiLong

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests