CESKOSLOVENSKA OR CESKOSLOVAKIA SPECIMEN.

Post Reply
Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

CESKOSLOVENSKA OR CESKOSLOVAKIA SPECIMEN.

Post by Cuctran » Fri 11 Dec, 2009 10:34 pm

Em có tờ specimen này lâu rồi nhưng không biết giá trị của nó.

Có một ông Mỹ Trắng già lúc còn đi lính ông cũng siêu tầm cho vui, sau này (khoảng năm 1980) ông biết em cất các tờ tiền củ nên ông mang cả album cho em luôn, nhưng trong đó chỉ có tờ này là specimen. Khoảng 30 năm nay nhưng ông ta không take care kỹ, nên tuy là specimen nhưng condition thì (không biết). (chắc ông chết rồi)

PICK #25 1932 1000 KORUN

Image


Image
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Post Reply

Return to “Cúc Trần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests