Page 1 of 1

Coin CẦu Lông..

Posted: Wed 20 Dec, 2017 6:43 pm
by nt
Môt coin của Viêtnam mà từ trước bà con trong xóm thường nói là chỉ thấy bóng chứ chưa thấy hình...??
Nay bắt nó hiện hình cho bà con ngắm chơi... :lol:
Silver coin môn cầu lông (Squash player-Badmington player)....kỷ niệm thế vận Athens 2004.
Không phát hành..?? Theo Daniel's catalog số lượng đúc chỉ co 10000 coins..mà sao khan hiếm thế..?? Rarity # 2
IMG_20171220_0001.jpg
IMG_20171220_0002.jpg
:lol: :roll: