Page 1 of 1

U S 2011 PROOF COINS...

Posted: Thu 03 May, 2012 11:05 pm
by nt
1 USD president coins: Coins tiêu dùng và coins mầu:
Image
Image

Bốn bà Đệ Nhất phu nhân của 4 đời Tồng Thống thứ 17-18-19-20th:
Image
Image

Set tiền Quarters về vẻ đẹp Mỹ Quốc đợt I: Tiền tiêu dùng và mầu:
Image
Image

Proofs của US Mint cho set President và Quarter coins:
Image...Image

Giấy chứng Authentic cho 2 sets coins proof:
Image

Đặc tính kỹ thuật của coins:
Image
Image
Image


:roll: :lol: :-({|=