Page 1 of 1

Bộ tiền USD series 1950..

Posted: Sat 04 Jul, 2009 7:14 pm
by nt
Xem bộ tiền USD series 1950 của bác VDS tại:

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2767

Bác VDS có thể mật bí cho em biết bộ tiền USD series 1950 có gì đặc biệt..để em sửa soạn ạ...Thanks

Posted: Sun 05 Jul, 2009 1:18 am
by VSD
huh? đâu có gì là bí mật. Chỉ là combined & pre 1963 designs thôi mà. Bác NT collected cũng nhiều mà không thấy điểm đó ???? Có thật không vậy bác NT?