Pathet Lào 200 Kip - Tiền giấy Tuyên Truyền

Danh nhân, chim, bướm, cá, ... được in trên tiền
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Pathet Lào 200 Kip - Tiền giấy Tuyên Truyền

Post by 9PN » Sun 03 Apr, 2011 6:42 am

Pathet Lào 200 Kip Tiền giấy Tuyên

Chính phủ Lào cũng có thể đã in một tờ tiền giấy tuyên truyền, nhưng nó có nhiều khả năng rằng CIA là nguồn. Như các du kích quân cộng sản tại Lào từ từ được mặt đất trong cuộc chiến của họ chống lại các lực lượng chính phủ, họ phát hành giấy bạc của họ để sử dụng trong các khu vực chiếm đóng. Những ghi chép này được tìm thấy trong mệnh giá 10 và đồng 20, và 50, 100, 200 và 500 kip.

Các mô tả Kip 200 binh sĩ và vận chuyển vật liệu chiến tranh về phía trước. trở lại cho thấy một nhà máy dệt và các That Luang Temple. Các lưu ý Kip 200 chính hãng là hào phóng sản xuất, màu xanh lá cây sâu trong màu sắc với những con số nối tiếp ở mặt dưới phía trước trái và bên phải màu đỏ. Ngay sau khi những ghi chép này xuất hiện, một lưu ý tương tự đã được tìm thấy in màu xanh lá cây chỉ là một màu sáng hơn và không có số serial. Điều gì đã làm lưu ý mới này đặc biệt thú vị là ở mặt sau, ở vị trí của Lào Temple, một bức chân dung của Hồ Chí Minh đã được thay thế. Khi những ghi chép đầu tiên xuất hiện, người ta tin rằng họ đã được chính hãng Pathet Lào ghi chú. Một câu chuyện khác nổi lên vào năm 1977 khi Bangkok Post tựa đề một bài viết ngắn "tiền giấy Hồ đã làm giả". Câu chuyện giải thích "The 200 kíp Lào lưu ý mang một bức chân dung của cố lãnh đạo Việt Nam Hồ Chí Minh đã được công bố trên Bangkok Post của 16 tháng 6 đã thực sự làm giả do chính phủ Vientiane cũ để đánh lừa người dân ở các vùng giải phóng, ông Kach Kitthavong, Charge d'vụ viên của Đại sứ quán Lào, cho biết hôm qua. " Chính phủ Hoàng gia Lào in những ghi chép này trong một nỗ lực để thuyết phục Pathet Lào rằng họ đã chiến đấu cho Việt Nam và không làm riêng của họ. Nó là hợp lý để giả định rằng người dân Lào có thể có phản ứng tiêu cực với một lãnh đạo Việt Nam nổi bật được đặt trên đồng tiền cách mạng của họ.

tin đồn liên tục đã xác định được CIA là người khởi của parody này, mặc dù báo cáo đã đề cập ở trên đặt trách nhiệm với chính phủ Ex-Royal-Lào. Có thể cả hai bên hợp tác. Trong năm 1992 chương trình phát thanh truyền hình công cộng ngày hệ thống Nova, "Làm cho một buck không trung thực," William Wofford, một phi công của Air America, CIA không chính thức hãng hàng không, hiển thị hai lưu ý rằng ông ta đã bỏ vào năm 1970 trên thành phố Lào của Xâm Nưa (Samneua), ở đâu, trong hang động đá vôi, các Pathet Lào đặt trụ sở chính quốc gia của họ, một nhà máy sản xuất đạn dược, và đào tạo cán bộ một trường học. Nova khẳng định rằng các ghi chú này có lẽ xuất xứ của CIA. Một trong những ghi chép này là 200 kíp parody với Hồ Chí Minh. Wofford nói với tôi sau đó rằng ông đã bay một chuyến bay như vậy về tiền tệ 1969-1970, có nguồn gốc tại cơ sở bí mật của CIA siêu Tieng Long. Các phức tạp, được chỉ định thay thế Lima Site (cho Lào) đã được biết đến như là LS-20A. Các phi công thường ám chỉ đến nó như là "Hai mươi thay thế." Sự sụt giảm tệ xảy ra trên đường trở về từ một nhiệm vụ thường xuyên qua miền Bắc Lào. Wofford bay một DeHaviland DHC-4, chỉ định của Không quân Hoa Kỳ như là Caribou C7A, một cánh quạt hai động cơ vận tải tiện ích có khả năng trọng tải 7.000 pound. Ông nói rằng £ 100 một số tiền được giảm xuống. Một "kicker" kéo một dây buộc để bắt đầu một cầu chì này sẽ thổi túi tiền ngoài trong không trung. Christopher Robbins nói đến những âm mưu trong Air America, GP Putnam's Sons, NY, 1979. Ông nói:


Pathet Lao 200 Kip Propaganda Banknote

The Laotian government may have also printed a propaganda banknote, but it is more likely that the C.I.A. is the source. As the communist guerillas in Laos slowly gained ground in their battle against the government forces, they issued their own banknotes for use in the occupied areas. These notes are found in denominations of 10 and 20 dong, and 50, 100, 200 and 500 kip. The 200 Kip depicts soldiers and transportation of war material on the front. The back shows a textile factory and the That Luang Temple. The genuine 200 Kip note is handsomely produced, deep green in color with serial numbers at the lower left and right front side in red. Shortly after these notes appeared, another similar note was found printed just a shade lighter green and without serial number. What made this new note especially interesting was that on the back, in place of Lao Temple, a portrait of Ho Chi Minh was substituted. When these notes first appeared, it was believed that they were genuine Pathet Lao notes. Another story surfaced in 1977 when the Bangkok Post headlined a short article "Ho banknotes were faked". The story explained "The Laotian 200 kip note bearing a portrait of the late Vietnamese leader Ho Chi Minh that was published in the Bangkok Post of June 16th was actually counterfeited by the former Vientiane government to mislead the people in the liberated areas, Mr. Kach Kitthavong, Charge d'Affaires of the Laotian Embassy, said yesterday." The Royal Lao government printed these notes in an attempt to convince the Pathet Lao that they were fighting for Vietnam and not for their own cause. It is reasonable to assume that the Lao people might have reacted negatively to a Vietnamese leader prominently placed on their revolutionary currency.

Persistent rumors have identified the CIA as the originator of this parody, although the report mentioned above placed responsibility with the Ex-Royal-Laotian government. Possibly both parties collaborated. In a March 1992 Public Broadcasting system Nova program, "Making a dishonest buck," William Wofford, a pilot of Air America, the unofficial CIA airline, displayed two notes that he dropped in 1970 on the Laotian city of Xam Nua (Samneua), where, in limestone caverns, the Pathet Lao housed their national headquarters, a munitions factory, and a cadre training school. Nova asserted that the notes were probably of CIA origin. One of these notes was the 200 kip parody with Ho Chi Minh. Wofford told me later that he flew one such currency flight about 1969-1970, which originated in the CIA's super secret Long Tieng base. The complex, designated Lima Site Alternate (for Laos) was known as LS-20A. The pilots routinely alluded to it as "Twenty alternate." The currency drop occurred on the way back from a regular mission over northern Laos. Wofford flew a DeHaviland DHC-4, designated by the USAF as the C7A Caribou, a two-engine propeller-driven utility transport capable of a 7000-pound payload. He said that several hundred pounds of banknotes were dropped. A "kicker" pulled a lanyard to start a fuse which would blow the bags of money apart in midair. Christopher Robbins mentions the plot in Air America, G.P. Putnam's Sons, NY, 1979. He says:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Pathet Lào 200 Kip - Tiền giấy Tuyên Truyền

Post by nt » Mon 24 Aug, 2015 7:36 am

Phần tiếng Việt do máy dịch...Đọc lên cứ lốp cộp như nhai sạn... :lol: [-X Thiếu ảnh nên không rõ.... :roll:
Bổ xung cho rõ... :lol:
Image
Image

:lol: :shock: =D>

Post Reply

Return to “Tiền theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest