Chúc Mừng Năm Mới 2014--HAPPY 2014 New Year..

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Chúc Mừng Năm Mới 2014--HAPPY 2014 New Year..

Post by nt » Tue 31 Dec, 2013 5:36 pm

50 Dinars--1982 --Tiền Thời SADAM HUSSEIN...

.............MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG.... =D> =D>
...........................Image =D> :-({|=

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests