Page 1 of 1

Con tem in sai !

Posted: Thu 18 Dec, 2008 7:34 am
by Khải-SG
Các bạn có thấy con tem số 2 (trong hình) đã in sai (ngược phim?) khi đường rẻ ngôi của mái tóc Bác Hồ Chí Minh Nguyễn Ái Quốc (xem hình Bác tại Đại Hội Tua 1920 ở Pháp) bị sai. Tôi cho là vẽ sai. Nếu ngược phim thì xem con tem số 3 (cho là đúng phim) thì hình ảnh như côm-plê, góc nhìn của nhân vật thấy không hay. Chà, vậy con tem nầy chắc phải thu hồi ... dù muộn. :wink:

Image
Image

Re: Con tem in sai !

Posted: Thu 18 Dec, 2008 7:39 am
by gokien
Khải-SG wrote:Các bạn có thấy con tem số 2 (trong hình) đã in sai (ngược phim) khi đường rẻ ngôi của mái tóc Bác Hồ Chí Minh Nguyễn Ái Quốc (xem hình Bác tại Đại Hội Tua 1920 ở Pháp) bị sai.
híc
giống Kennedy bị lệch ngôi
bản in thấm màu thành ra đúng ngôi :D