Page 1 of 1

Tem VNCH thữ Màu

Posted: Thu 31 May, 2007 11:53 pm
by gdanh
Xin giao lưu cùng các bạn tem VNCH thữ màu... với giá không phát hành.

Tem con Phụng:
tem thữ màu (trên): giá $5.00 ; tem phát hành (dưới): giá $4.00

Image

Tem cải cách ruộng đất:
tem thữ màu (phãi): giá 0.50 ; tem phát hành (trái): giá .70, 2.00, 3.00, 6.00

Image