Page 1 of 1

bạn tem Việt Nam ở Pháp - France

Posted: Sat 03 Nov, 2007 4:01 am
by gokien
1. Je t'amie (temvn - HN) giờ không thấy nữa
2. Tuấn - HN (temvn), đã từng dự VIETSTAMPEX 98'
3. cocosea0611 (VDC)
4. banglangtimrose (VDC - Huế)

....