Page 1 of 1

Vé Số DANANG : Vé BÓC..

Posted: Sun 22 Aug, 2010 8:11 am
by nt
Vé số BÓC là loại vé không có ngày xổ...Bán hết sẽ tính sau..:D
..Một dạng của vé số CẠO.....Không biết loại nào được sinh ra trước ở Việtnam..???

Image
Image
Image
Image
Image

:D :D :roll: