Page 1 of 1

Tiền Âm Phủ Đô La Mỹ

Posted: Fri 03 Nov, 2006 11:01 pm
by 9PN
Tiền Đô La dành riêng cho Cỏi Âm:

ImageImage
ImageImage

Ông đội mũ trong tờ 100 đô la. Tờ này quá lớn - 26 cm:
Image
.
.