Page 2 of 2

Posted: Fri 12 Mar, 2010 9:29 pm
by tien
Có rồng

Image

Image

Image

Image

Posted: Mon 15 Mar, 2010 11:37 am
by nt
Một Con Rồng triều Nguyễn trên Phú Vân Lâu .. nằm trong vinet tem Vietnam-MS#320-3291,

Image
Image

Posted: Wed 24 Mar, 2010 3:16 pm
by tea
Xin góp vui bằng hình Rồng Việt trên tem New Caledonia.

Image