US Military tokens : HIẾM GậP....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

US Military tokens : HIẾM GậP....

Post by nt » Wed 17 Dec, 2008 2:22 pm

U S token xử dụng trong chiến tranh Vietnam có nhiều loại khan hiếm...
Trình bầy ở đây 3 loại tokens khá khan hiếm:
1-----U S Military token loại đầu tiên xử dụng đơn vi tiền Việt (Piastres=Đồng).
Đây là những tokens dành cho những thuỷ thủ dùng tại nhửng Bar của Quân Đội Mỹ tại các cảng: Đanang-Quinhon-Camranh-Saigon - và New port--Đơn vị của token là đôn vị Piatres=Đồng VN..
Tokens listed trong catalog của Bow, ky hiệu # U 022U-5P-10P-50P---
Hai mặt như nhau: ghi gia tiền và ký hiệu Saga:
Image

2---Military token dùng cho đơn vị Tân Tây Lan--
Tiểu Đoàn 161 Pháo Binh Cơ Động Tân Tây Lan-(161st Artilary Battalion/New Zealand)-Đóng Tại Núi ĐẤt -Bà Rịa.
Token ghi trong Cunningham 's catalog Vn#3420.Loại này chỉ có một loại đôc nhất,,,
Token ghi chũ KIWI là loài chim tiễu biểu cho xứ New Zealand:
ImageImage

3----Tokens dùng cho các nhà thầu lớn yển trợ quân đồi Hoa Kỳ:

A---Nhà Thầu RMK-BRJ: Chuyên thầu xây cất-- Xa lộ Biên Hoa do nhà thầu này làm.
Token mang hình con rồng--logo của hãng.
ImageImage
B---Nhà thầu Pacific Architect and Engineers (PA&E): chuyên thầu các dịch vụ thiết kế và bảo trì kỹ thuật...
Image

Happy Collecting. :D :-({|=

Post Reply

Return to “Huân chương, huy chương,huy hiệu, Token/Jeton, Medal”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest