Page 1 of 1

Mề đay Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà!

Posted: Wed 05 Sep, 2007 1:46 am
by Người mới
Xin giới thiệu với mọi người 1 mề đay VNDCCH:

Image
Image

Image
Image