Page 1 of 1

Điện thoại xiaomi có nên mua.

Posted: Thu 15 Dec, 2016 4:16 am
by aladinb
Đang định làm 1 chú điện thoại xiaomi. Không biết có nên không.

Mong mọi người giúp đỡ.