Page 1 of 1

Tổng hợp tiền Việt Nam

Posted: Sun 15 May, 2011 3:41 am
by anton8887
Liên hệ : Tôn Phương An- 0944.128.887 - 0919.615.065

TK tại ABBANK: 1111000072001, Vietcombank: 0111000199099

Phí vận chuyển 15.000 đồng ( bảo đảm + nhanh)MS: V01 Giá 160.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.


Image


MS: V02 Giá 90.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V03 Giá 60.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V05 Giá 100.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V06 Giá 100.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V07 Giá 50.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V08 Giá 80.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

Posted: Sun 15 May, 2011 3:49 am
by anton8887
MS: V09 Giá 120.000 đồng 02 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V010 Giá 120.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V011Giá 100.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V012 Giá 240.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

Posted: Sun 15 May, 2011 4:01 am
by anton8887
MS: V013 Giá 450.000 đồng 08 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V014 Giá 60.000 đồng 02 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V015 Giá 380.000 đồng 10 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V016 Giá 180.000 đồng 4 tờ ( 02 tờ liền số)- Chất lượng tốt như hình.

Image

Posted: Sun 15 May, 2011 4:13 am
by anton8887
MS: V017 Giá 100.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V018 Giá 50.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V019 Giá 60.000 đồng 02 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V020 Giá 120.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V021 Giá 200.000 đồng 08 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image