MPC 541 25 cent replacement note for trade đổi tiền VNCH

Post Reply
Nha Trang
Posts: 26
Joined: Sun 15 Apr, 2007 2:14 am
Location: Omaha Nebraska

MPC 541 25 cent replacement note for trade đổi tiền VNC

Post by Nha Trang » Thu 26 Apr, 2007 2:14 am

Rất hiếm hoi, giá trên 650 US$, gần như mới toanh, hiếm lắm

muốn đổi tiền 1 tờ VNCH 500 đồng 1962 (trâu cầy phía sau)

không có lỗ lủng, UNC mà thôi.

hay 2 tờ 200 đồng 1955, UNC

liên lạc PM tên Nha Trang
Nha Trang Trung Nguyễn

Post Reply

Return to “Trao đổi / Tặng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest