Page 1 of 1

bán tiền VNCH năm 1972

Posted: Fri 16 Nov, 2012 1:20 pm
by anpo
mình cần bán tiền VNCH năm 1972 ... seri tiền 010xxx , số xxx là 111 , 456 , 789 , 999 , 113 , 114 , 115 , 116 , 200 .....
ai mua liên hệ 01668778655 ( chĩ tiếp phone , không tiếp SMS )