Page 1 of 1

Cần mua tem phiếu bao cấp

Posted: Sun 18 Dec, 2011 3:26 am
by wwf_15
Cần mua tem phiếu bao cấp, ACE nào co thi nhấn tin ho mình nhé.Tks

hỏi

Posted: Tue 05 Jun, 2012 2:23 am
by lamchjdzjnh
Bạn nói rõ hơn đi,bạn cần mua những tem gì

Re: hỏi

Posted: Tue 05 Jun, 2012 10:23 am
by wwf_15
lamchjdzjnh wrote:Bạn nói rõ hơn đi,bạn cần mua những tem gì
Mình cần các loại tem phiếu thời bao cấp (phiếu đường, sữa, thịt, ....) ở các tỉnh thành ở miền bắc Việt Nam