Tiền Đông Dương - 100 Đồng Vàng Mầu Vàng

Post Reply
HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Tiền Đông Dương - 100 Đồng Vàng Mầu Vàng

Post by HồHải » Sun 24 Sep, 2006 7:09 am

Link - Họp Mặt Đại Gia Đình 100 Đồng Vàng

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.p ... highlight=
1. Loại lưu hành


Image

Image

Image

Image

Image

2. Loại có đóng dấu Kinh Tài trên tờ tiền:

Image

3. Loại Specimen


Image

Post Reply

Return to “Hồ Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest