Tiền Đông Dương - 20 Đồng Vàng Màu Xanh Da Trời

Post Reply
HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Tiền Đông Dương - 20 Đồng Vàng Màu Xanh Da Trời

Post by HồHải » Sun 24 Sep, 2006 6:29 am

Link đến bài viết : Đại gia-đình 20 Đồng Vàng

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.p ... highlight=

Tờ lưu hành
Image


Tờ Giấy Mẫu - Specimen

Image

Post Reply

Return to “Hồ Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest